شارژ گاز اسپلیت تک الکتریک

دستگاه نشت یابی پس از گرفتن نشتی شارژ گاز میشود