آسیاب گهواره ای

آسیاب گهواری ۱۰۰۰وات با ضمانت یک ساله با تیغ یدک، لوازم اضافه