بوزیدان (جین سینگ هندی)

تقویت قوای جنسی و جنسی و نازایی
بوزیدان یکی از گیاهان دارویی پر خاصیت است. مردم ایران این گیاه را از دیر باز می شناختند با خواص آن آشنایی داشتند و برای درمان بیماری ها از آن استفاده می کردند. ولی باید گفت که اروپاییان به تازگی به خواص و فواید این دارو پی برده اند. حکیم ابو علی سینا که او را به عنوان طبیب حاذق می شناسند طبیعتش را گرم و خشک می دانست.