رفع لرزش فرمان هنگام ترمز گیری

تراش و تابگیری دیسک چرخ به صورت درجا رفع لرزش فرمان هنگام ترمز گیری