سازنده ایمپلر ۱۲۵۰ تهران

ایمپلر ۱۲۵۰ به سفارش شرکت فرو آلیاژ کرمان ساخته شده