ساخت کوره ذوب الومینیوم خشک

ساخت کوره ذوب الومینیوم خشک با ظرفیت 3تن