گیاهان زینتی نی خیز ران

خرید نی خیزران در مازندران
خریو گل و گیاه فضا باز زینتی در مازندران تنکابن
نی خیزران:خیزران" که در زبان فارسی، "نی" نیز گفته می شود، گیاهی چندساله از تیره گندمیان است. بامبو درخت نیست بلکه علفی غول پیکر است. ساقه های نی در ردیف های متراکم رشد می کند و می تواند تا ارتفاع ۴۰ متر برسد.
ساقه ها دارای میانگره هایی به طول 20 تا 45 سانتیمتر می باشند. برگ ها نیز خزاندار بوده و دارای کرک های انبوه می باشند. برگ ها نیزه ای شکل هستند.