تعمیر اسپلیت وقتی گرما نمیدهد

تعمیر اسپلیت وقتی گرما نمیدهد یا از شیر چهار راهه میباشد یا برد خراب هست