قطعه ELEMENT-COOLANT CONDITION

اگر به وقت گذرانی با جوجه ها ادامه بدی نمی توانی با عقاب ها پرواز کنی