گلدان استوانه 40سانتی الماسی

داخل کارتن 1سری ارتفاع 39دهنه21