قیمت دستگاه استرچ پالت صفحه گردان

دستگاه استرچ پالت صفحه گردان
جهت بسته بندی پالت با محدودیت وزنی تا ۲ تن.