ست کامل ال هانا با مبل تک نفره+ میز نهارخوری ۶ نفره