تامين كننده سنگ مالون طبيعي

تامين كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي مستقيم از معدن تامين مي شود