باز کردن اسپلیت

دستگاه باز و گاز داخل دستگاه جمع میشود.
گاز دستگاه خیلی مهم هست که استاندارد جمع شود.