اجرای فلاشینگ باند(کمری)نما

اجرای فلاشینگ باند(کمری)نما باورق ۲میل به همراه خمکاری وبرشکاری واجرا