المان مهره های شطرنج

فایبر گلاس ۵ لایه

رنگ اتومبیلی

المان مهره های شطرنج