پیمانکاری خوب ساخت در تهران

فونداسیون در حال اجرا
پیمانکاری معمار حسین انجام آرماتوربندی و اجرای فونداسیون سوله و ساختمان، اجرای سقف های بتنی و فلزی با مصالح و دستمزدی، اجرای صفرتا صد استخر های بتنی بصورت تخصصی.