انجام سمنت بورد سازه‌ای در رشت

سمنت بوردهای سازه‌ای: از این محصول برای موارد زیر استفاده میگردد: ساخت کف کانکس – استفاده در خانه‌های پیش ساخته – کف‌های باربر(سمنت بورد مصلح به مش فلزی دوبل مناسب برای کف) ویژگی های مناسب زیر نیز باعث میگردد که کف‌های سمنت بورد بیشتر از سایر محصالح مورد توجه قرار گیرد: • سمنت‌های سازه‌ای مانند کف‌های چوبی در حرکت، صدا ایجاد نمی‌کنند. • کف‌های سازه‌ای ضد رطوبت هستند و در مقایسه با کف پوش‌های چوبی و لمینتی استفاده بیشتری در مناطق مرطوب دارند. • ظرفیت باربری مناسبی دارند