گردو کاغذی سردسیری و کوهستانی

پرستار و پرورش گردوهای کانادایی و ژنوتیپ برتر ۷