تامين كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي

تامين كننده انواع سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي بدون واسطه توزيع مي شود ارسال سنگ لاشه و مالون طبيعي در سرتاسر كشور انجام مي شود.