انواع انکر بولت و استد بولت

تولید انواع استد بولت و انکر بولت در گریدها و آلیاژهای مختلف