فروش سنگ لاشه و مالون بدون واسطه

سنگ لاشه یک نوع سنگ طبیعی است که به صورت تصادفی یا در اثر فرآیندهای طبیعی مانند رسوب‌گذاری و فشار زمین شکل می‌گیرد.
فروش سنگ لاشه و سنگ مالون از معدن تا مقصد بدون واسطه توزيع مي شود
ارسال سنگ لاشه و سنگ مالون در سرتاسر كشور انجام مي شود .