طراحی و دوخت پرده حریر سفید با کناره مخمل

پرده حریر سفید با کناره های مخمل عرض پنجره ۳ متر می باشد و قیمت فقط ۲۵۰۰۰۰۰