کوره ی تست ۱۰ لیتری

کوره ی تست ۱۰ لیتری
دمای ۱۱۰۰ درجه
ابعاد داخلی ۲۰*۲۰*۲۵
تک فاز