بافت یقه شُل بلند قواره دار

بافت یقه شُل بلند قواره دار
جین 12 عددی
رنگبندی جور ارسال به سراسر کشور و خارج از کشور