تعمیر چیلر

درتعمیر چیلر لوازم فرسوده تعویض میشودهزینه تعویض لوازم با دستمزد ۲۵ میلیون تومان و اگر موتور ایراد داشته باشد تا ۱۰۵ میلیون تومان هم میرسد