تعمیر اسپلیت وقتی گرما نمیدهد

دستگاه چک و در صورت امکان در محل در قیر این صورت در کارگاه انجام میشود