location-mark شهر خود را انتخاب کنید

ته تاندیش فولادی کوره رو اصفهان

به قسمت انتهای پاتیل های انتقال ماده مذاب که پس‌ از سرد شدن به شکل توده های بزرگ‌ از پاتیل خارج می شود ته تاندیش گفته می شود.

از نظر میزان ذوب دهی ته تاندیش فولادی هم از شلاکه و‌ هم از خرسک ذوب دهی بیشتری دارد یعنی درصد خلوص آن از همه بیشتر است.

ته تاندیش ها معمولا دارای سایز بسیار بزرگی هستند به همین دلیل ته تاندیش فولادی باید کوره رو باشد یعنی سایز مناسب دهنه کوره ها داشته باشند.

قیمت ته تاندیش فولادی در بازار معمولا بر اساس قیمت روز شمش فولادی تعیین می شود و تفاوت چندانی با قراضه ندارد.

برای خرید ته تاندیش فولادی کوره رو می توانید به صورت مستقیم با ما در تماس باشید.