پارچه پرده طرح پوست ماری

پارچه پرده ومبلی با 3رنگ بسیارعالی کرم .طوسی وسفید