اجرای محوطه سازی باسنگ کوهی

در اجرای کف سازی با سنگ لاشه می توانید از بتن یا ماسه فشرده و متریال چسبنده در نصب استفاده کنید. امکان برش سنگ لاشه کف ، به اندازه و ابعاد دلخواه وجود دارد و می توانید در جدول کشی باغ، پارک و… از آن بهره بگیرید. مجموعه سنگی محمدی با اجرای سنگ لاشه در کف سازی ، این فرصت را برای شما فراهم کرده است