گردوشکن چوبی

چوب توت
قطر ۱۹ سانت
پوشش با روغن گیاهی و همراه با چکش
سفارش تک وعمده

قیمت قبل: 380,000