اجرای‌ استخر طرح‌دار و نورپردازی‌ شده‌

اجرای‌ استخر طرح‌دار و نورپردازی‌ شده واقع‌ در شرق‌ اصفهان‌، روستای‌زردنجان‌ مدیریت‌ آقای ظفری.