طراحی و اجرای انواع سیستم های شیشه ای

طراحی و اجرای انواع سیستم های شیشه ای، ریلی، چشمی و جکی در مینا جام شفاف شیراز موجود میباشد.