کوتاه کردن ناخن سگ

چرا باید ناخن سگ را کوتاه کنیم؟
اگر ناخن های سگ را کوتاه نکنید، به مرور سگتان در راه رفتن دچار مشکل می شود؛ چون موقع راه رفتن، ناخن هایش به زمین می خورد و اذیتش می کند. همین راه رفتن به شکل نادرست و به اصطلاح لنگیدن سگ بخاطر ناخن های بلند، در طولانی مدت، عوارضی مثل مشکل ستون فقرات را برای سگتان به وجود می آورد. علاوه بر این موارد، احتمال شکستن ناخن های بلند سگ، خیلی زیاد است که همین شکستگی می تواند باعث درد، زخم و یا حتی عفونت پنجه های سگ شود.