نماد و معنی رز زرد

رز زرد
رز زرد نشانه سرزندگی ، نشاط و شادی است .
گرما و دلپذیری خورشید را القا میکند.
رز زرد سمبل دوستی و ارزشمندی استو مفهموم عاشقانه ای ندارد ،بلکه ازاحساسات پاک و خالص افلاطونی سرشار است .