پرچم آویز

پرچم طرح آویز گلدوزی برجسته با ریشه دوزی ویژه عزاداری