هزینه اجرای سنگ کوبیک

برای اجرا ابتدا زیرسازی برای جلوگیری از نشست سنگ انجام می شود ، سپس ماسه شسته تر به ارتفاع 10 سانتی متر روی آن پهن شده، و ریسمان بندی می شود تا سطح صاف شود. سپس سنگ کوبیک روی ماسه ها چیده شده و به وسیله ی ریسمان یا شمشمه و کوبیده شدن با چکش مخصوص ، هم سطح شده ودر جای خود قرار می گیرد.