اجرای سنگ لاشه دیوار نصب سنگ مالون ورقه

دیوار سنگ لاشه ورقه ای رنگی :ما در اینجا دیوار را با سنگ لاشه به صورت رنگی روی نمای دیوار اجرا نموده اید این سه رنگ از سنگهای لاشه ورقه هست ;.که به صورت فرزی بر در قسمت دماوند نیز اجرا شده است ;.پیمانکاری سنگ مالون بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران دارد.