سوسیس پرکن

سوسیس پرکن دستی در اندازهای۲لیتری۳لیتری۵لیتری۷لیتری۱۰لیتری۱۵لیتری سوسیس پرکن برقی در اندازهای۱۰ لیتری۱۵ لیتری۲۰لیتری۳۰لیتری