اجرای سنگ لاشه آبنما

بهترین جا برای آبنما کجاست ؟
حیاط
کاربرد آبنما چیست ؟
لذت بردن از صدا او و پیدایش آرامش از آبنما .
زیبایی محوطه حیاط
آبنما چیست ؟
آبنما سخره مانند است که برای زیبایی ساخته میشود .
آبنما با پمپ آب کار میکند .
پمپ در زیر آبنما قرار میگیرد .
پمپ آب را به بالا هدایت میکند .
آب از آبنما سرازیر میشود .
و این گردش تکرار میشود .
آبنما چگونه درست میشود ؟
سنگ ها برش میخورد .
زیر سازی میشود .
بتن ریزی میشود .
دیوار اول با آجر درست میشود .
آب بندی میشود .
پمپ آب قرار میگیرد .
سنگ ها به طور دلخواه قرار میگیرد .
تایید سالم بودن .
آبنما با چه نوع سنگ هایی درست میشود ؟
سنگ آتش فشان
سنگ ورقه
سنگ لاشه
سنگ مالون
سنگ دماوند
سنگ کاشان
سنگ اصفهان
سنگ سفید
سنگ سیاه
توسط اجرای سنگ مالون و لاشه محمدی.