هزینه سرویس سردخانه

دستگاه عیب یابی وکار انجام میشود
بستگی به کار قیمت اجرت متفاوت میباشد پس دیدن کار قیمت طی میشود