انواع اشپیل

انواع اشپیل های سوزنی و سنجاقی با آلیاژهای مختلف