کشت گل نسترن

تولید وپرورش و کشت نسترن

✅مجموعه گلخانه ای دکتر نوربخش، تولیدکننده پایه های پیوندی و قلمه رز گلخانه ای(عضو انجمن ملی گل رز ایران )