چای گیلان معطر

چای ایرانی و سالم بنوشیم. از قدیم گفتن جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. چیزیکه باعث غرق شدنت‌ میشه‌ افتادن‌ توی‌ آب نیست؛موندن زیرآب و بالا نیومدنه! «مراقب‌باشیم تواشتباهات خودمون‌نمونیم» بیائید با چای ایرانی آشتی کنیم.