قیمت انگشتر رولكس تاج

انگشتر رولكس تاج


وزن:٣/١١٠


وزن سنگ هاش همه كسر شده هست و فوق العاده انشگتر محكمى هست