نیم ست طلا نمادار

نيم ست لوزى تراش


وزن:٥/٥٣٠


نيم ست لوزی تراش سبك و كاربردى، بسیار نمادار مناسب سرمایه گذاری و
چون كار سبك و محكمى هست ميتونيد استفاده روزمره هم داشته باشید.