کود مایع اگری پلکس

کود مایع دارای آهن، منگز، روی، هیومیک، آمینو اسید و مواد ارگانیک مختص محصولات باغی و زراعی برند اگری پلکس