فروش سنگ لاشه و مالون ورقه اي

فروش سنگهاي لاشه مالون ورقه اي طبيعي بدون واسطه توزيع مي شود همراه با نصب اجرا مي شود .