سیستم انتقال دان

با سلام فروش ویژه ی سیستم انتقال دان توسط هافر های گاروانیزه برای دانخوری بشقابی های پارس نو در شرکت نوین طیور