اجرای سنگ لاشه آتشکده

اجرای آتشکده باسنگ لاشه دیوار
اجرای آبنما و آبشار با سنگ مالونی لاشه ای ورقه ای با بهترین طراح با قیمت مناسب اجرا می شود و همرا با فروش سنگ در سرتاسری ایران انجام می شود توسط پیمانکاری آقای محمدی.